• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Wednesday 30 May 2018 | 13:34:57 | Published in Natječaji

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7527

Javno savjetovanje o Nacrtu Strateškog okvira za upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2017.-2023.

Opis savjetovanja: Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša koji: „dugoročno određuje i usmjerava ciljeve upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na načelima održivog razvitka i integralnog upravljanja obalnim područjem, primjenjujući ekosustavni pristup u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim, socijalnim i kulturnim razvitkom na području Države“.

Strategija se u prvom redu referira na vremenski okvir zadan relevantnim EU aquisom do 2020. godine, prema kojem Republika Hrvatska u ovom razdoblju treba ostvariti uvjete za postizanje/očuvanje dobrog stanja morskog okoliša. Prostorno i tematski integrativan karakter Strategije kroz predložene mjere obuhvaća i proširenu vremensku projekciju za postizanje prepoznatih strateških prioriteta i posebnih ciljeva do 2023. godine. Strateškim okvirom omogućuje se sažeti pregled procjene stanja morskog okoliša i obalnog područja, izrađen temeljem pojedinačnih dijelova Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, prethodno definiranih i formalno-pravno usvojenih u razdoblju od 2012. do 2017. te se naglašavaju u Strategiji prethodno prepoznati strateški prioriteti i posebni ciljevi s posebnim naglaskom na očekivanim dugoročnim učincima primjene Strategije i prepoznatim prioritetima do 2020. godine. Pravni temelj Strategije sadržan je u Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18; članak 56.), dok su Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17; u daljnjem tekstu Uredba), donesenom temeljem članka 56. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša, uređene polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, provedbu i praćenje provedbe Strategije.

Uredba definira niz aktivnosti koje treba provesti s ciljem izrade Strategije, pri čemu je najvažnija izrada dokumenata čime se ispunjavaju uvjeti zadani Okvirnom direktivom o morskoj strategiji 2008/56/EZ (u daljnjem tekstu: Direktiva) i Protokolom Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja (NN 96/12). Forma Strategije koja se sastoji od pripremnih dokumenata i akcijskih programa temelji se na odredbama Direktive prenesenim u nacionalno zakonodavstvo Uredbom. Prema Direktivi, nacionalne strategije nisu definirane kao jedinstven dokument već kao programski/projektni ciklus koji podrazumijeva donošenje i provedbu međuovisnih, povezanih i koherentnih pripremnih dokumenata i akcijskih programa u takozvanim šestogodišnjim razmacima (šestogodišnji implementacijski ciklusi).

Na taj način, svaki idući revidirani i nadograđeni dokument povezan je s prethodnim, odnosno nastavlja i prati njegov „logički obrazac“ koristeći definirane i/ili revidirane kriterije, metodološke standarde, ciljeve, granične i ciljne vrijednosti i dr., izrađene i određene kako na razini EU (kroz Zajedničku strategiju provedbe Direktive) tako i na regionalnoj razni kroz ekosustavni pristup na Sredozemlju i/ili podregionalnoj razini Jadransko more. U tom smislu, Strategija predstavlja prilagodljiv dokument, a njezini sastavni dijelovi (procjena stanja i pritisaka na okoliš, utvrđivanje dobrog stanja okoliša i ciljeva s pokazateljima, monitoring program i program mjera) s vremenom će se mijenjati i nadograđivati u skladu s identificiranim nacionalnim interesima i potrebama uzimajući u obzir preporuke Europske komisije i ekosustavni pristup upravljanja ljudskim djelatnostima na Sredozemlju.

Pripremni dokumenti i akcijski programi Strategije objavljeni su na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: http://www.mzoip.hr/hr/okolis/more-i-priobalje.html Objedinjavanje pripremnih dokumenata i akcijskih programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem provodi se temeljem obveza iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18; članak 56.) i Uredbe (članak 21.) u zajednički okvir, kao pripremu za donošenje Strategije od strane Hrvatskog sabora.

Svrha savjetovanja, uvažavajući integrativni karakter Strategije, je dobivanje osvrta, mišljenja i sugestija šire stručne javnosti o tome u kojoj su mjeri pomireni interesi i prioriteti nekoliko različitih sektora kao što su zaštita okoliša, gospodarenje vodama, zaštita prirode, ribarstvo, prostorno uređenje, poljoprivreda, regionalni razvoj, turizam itd., u strateškom planiranju mjera i akcija usmjerenih k održivom razvoju.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike


<< Back to Natječaji