• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Thursday 30 April 2015 | 10:55:53 | Published in News

Tvrtka CroNoMar koja je upravitelj Inovacijskog inkubatora Pomorskog Inovacijskog centra iNavis u Šibeniku, organizira u kolovozu 2015. godine gospodarsku misiju u Norvešku u okviru koje će zajedno s drugim poduzetnicima iz Hrvatske sudjelovati na međunarodnom sajmu marikulture i ribarstva – Aquanor u Trondheimu. Također, bit će organizirani posjeti norveškim tvrtkama u spomenutoj regiji s ciljem da se inozemnim partnerima predstave mogućnosti suradnje s hrvatskim tvrtkama u sektoru mora i pomorstva.

Ovaj projekt internacionalizacije poslovanja malih i srednjih poduzeća je sufinanciran sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske kroz Program Ministarstva poduzetništva i obrta pod nazivom Poduzetnički impuls 2014., prioritet 2 „Unapređenje poduzetničkog okruženja“. 

Namjera ove gospodarske misije jest omogućiti predstavljanje hrvatskih tvrtki, proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu, slijedom čega sudionici projekta mogu razmijeniti poslovne informacije, povezati se s budućim partnerima te ostvariti značajnu marketinšku aktivnost. Na taj način tvrtke direktno jačaju i povećavaju svoj izvozni potencijal što utječe na daljnji razvoj novih proizvoda, odnosno povećanje konkurentnosti temeljeno na novim znanjima, tehnologijamai R&D. 

Ostvarivanje direktnih kontakata sa zainteresiranim inozemnim tvrtkama tijekom gospodarske misije preduvjet je realizacije novih poslovnih suradnji, izlaska na nova tržišta i povećanja izvoznih aktivnosti sudionika misije, što će imati multiplicirajuće učinke i na druge dionike unutar sektora mora i pomorstva u Hrvatskoj.

Ključni rezultat predloženog projekta bit će prezentiranje hrvatskih tvrtki na novom tržištu i predstavljanje mogućnosti koje se stranim tvrtkama pružaju u sektoru mora i pomorstva u Hrvatskoj, direktno informiranje i privlačenje stranih investitora i projekatate umrežavanje s potencijalnim poslovnim partnerima.Dugoročni rezultatiće se očitovati kroz internacionalizaciju poslovanja, uspostavu novih kontakata te realizaciju partnerstava, kao i kroz formiranje prepoznatljivog hrvatskog branda koji garantira kvalitetu i visoku profesionalnost u sektorima koji se baziraju na naprednim tehnologijama i inovacijama.

AquaNor je jedan od najvažnijih međunarodnih događaja za industriju marikulture u zadnjih 30 godina – arena za sastanke sa starim i novim poslovnim partnerima. To je mjesto na kojem se možete upoznati sa svim novitetima, proizvodima, uslugama, projektima istraživanja i razvoja koji su važni za predmetnu industriju. Industrija marikulture posljednjih godina bilježi značajan napredak u području tehnologija, procesa i usluga koje su prisutne u sektoru marikulture. Sve najvažnije zemlje koje se bave marikulturom bit će predstavljene na sajmu, bilo kao izlagači, posjetitelji ili delegacije. 

G. Erik Hempel, direktor komunikacija, Nor-Fishing zaklada

"Tijekom godina, Aqua Nor je postao možda najvažniji sajamtehnologija marikulture u svijetu. Važno je naglasiti da je Aqua Nor usredotočen na tehnologiju, a ne na hranu iz mora. Upravo je predmetna tehnologija razlog zbog kojeg je nastao dramatičan napredak u mogućnostima proizvodnje u marikulturi ", kaže gospodin Hempel.

"Također je važno naglasiti da se suvremena marikultura i pripadajuća tehnologija temelji na znanosti. Marikultura je postala vrlo znanstvena djelatnost, kojoj doprinose mnogobrojna zanimanja: inženjeri, biolozi, nutricionisti, životinjski bihevioristi, pomorski arhitekti, marketinški stručnjaci, itd. Na Aqua Nor-u ćete ih upoznati i biti u mogućnosti razgovarati s nnjima najnovijim napretcima . "

G. Hempel također ističe da Aqua Nor nudi niz stručnih seminara i mini-konferencija: "Na Aqua Nor 2013. godine, održano je  nekih 35 mini-seminara i prezentacije o raznim temama, od visoko tehničkihdo razvoja tržišta. Ove godine,  biti  će još i više takvih aktivnosti i Nor-Fishing zaklada, koja je organizator sajma, organizirat će jedan seminar posebno usmjeren na posjetitelje iz inozemstva. "

Sajam AquaNor se održava svake druge godine u Trondheimu u Norveškoj. Posljednjihgodina Aquanor je privukao30 000 posjetitelja iz više od 50 država svijeta. Preko 400 izlagača koji su predstavljali više od 600 proizvođača i dobavljača iz cijelog svijeta, prezentiralo je najnovija dostignuća vezano zatehnologije koje se koriste u marikulturi, plovila koja služe za opsluživanje farmi za uzgoj ribe, proces hranjenja riba, zdravlju riba, kontrolu kvalitete, mreže uzgajivača, skladištenje, procesiranje, pakiranje, zaštitu okoliša i distribuciju. 
Upravo u ovakvom okruženju  ostvaruju semnogi novi kontakti i narudžbe od strane međunarodnih tvrtki. Brojni i značajni posjetitelji, kao i mnogobrojni donosioci odluka još su jedna od mnogih kvaliteta ovog svjetski prepoznatog sajma. Izlagači ističu jedinstvenu priliku koja se pruža kroz AquaNor za interakciju s donositeljima odluka i kupcima koji predstavljaju međunarodnu industriju marikulture. Posjetitelji smatraju da „AquaNor“omogućuje najbolji uvid u dostupne proizvode i usluge te posebno ističu izvanrednu atmosferu kojom dominira otvorena interakcija između kolega iz cijelog svijeta.  

Nastupanje na inozemnim sajmovima je od velike važnosti za naše poduzetnike jer dovodi do internacionalizacije poslovanja, ali i direktne promocije subjekata malog i srednjeg poduzetništva na međunarodnim tržištima. Za hrvatske kompanije to je odličan način da predstave svoje mogućnosti, kvalitetu, proizvode i usluge te da putem umrežavanja ostvare nove poslovne kontakte pomoću kojih će otvoriti vrata novim uspješnim projektima i daljnjem razvoju u budućnosti.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na ovogodišnjem sajmu sve informacije možete naći na http://www.nor-fishing.no/en/aqua-nor-2015-18-21-august/, također ukoliko želite da se vaša tvrtka, proizvod ili usluga predstavi u sklopu gospodarski misije, kontaktirajte nas na info@cronomar.hr


(ENG.)
ECONOMIC MISSION – NORWAY, AQUANOR 2015.


The company CroNoMar  as manager of the Innovation incubator within Maritime Innovation Centre iNavis in Sibenik, is organizing economic mission in August 2015 to Norway, where CroNoMar will together with other entrepreneurs from Croatian participate in the international fair of aquaculture and fisheries - Aquanor in Trondheim. Also, visits to the Norwegian companies in the above mentioned region will be organized with aim to present to the foreign partners opportunities for cooperation with Croatian companies in the marine and maritime sector.

This project of internationalization of businesses for SMEs has been co-financed with funds from budget of Croatia through the of Croatian Ministry of Entrepreneurship and Crafts, under the name „Entrepreneurial impulse 2014”, priority 2 „Improvement of entrepreneurial environment“. 

The intention of this economic mission is to enable presentation of companies, products and services at the international market pursuant to which SMEs can exchange business information’s, connect to the future partners and achieve significant marketing activity. On that way the companies are directly strengthening and increasing their export potential that effects further development of new products, meaning increase of competitiveness based on new knowledge, technologies and R&D.

Realization of direct contacts with interested international companies during this economic mission is prerequisite for realization of new business cooperation’s, new markets and increase of export activities of the mission participants, that will as result have multiplication effects also to the other participants within marine and maritime sector in Croatia. 
A key result of the proposed project will be the presentation of Croatian companies at the new market and presentation of the opportunities that are open for foreign companies within the marine and maritime sector in Croatia, direct informing and attraction of foreign investors and projects and networking with potential business partners. Long-terms results will be visible through the internationalization of businesses, establishment of new contacts and realization of partnerships as well as forming a recognizable Croatian brand which guarantees high quality and high professionalism in sectors that are based on advanced technologies and innovations. 

„AquaNor“is one of the most important international events for the aquaculture industry over a period of last 30 years – an arena for gathering with old and new business partners. This is the place where you can meet all novelties, products, services, research and development projects that are relevant for this industry. Aquaculture industry in latest years is achieving a significant progress in the field of technology, processes and services that are present in this sector. All the most important countries who are engaged in aquaculture will be presented at the fair as exhibitors, visitors or delegations.

Mr Erik Hempel, Director of Communications, Nor-Fishing Foundation

“Over the years, Aqua Nor has become perhaps the most important aquaculture technology exhibition in the world. It is important to emphasize that Aqua Nor focuses on technology, not seafood as such. It is this technology that has made the dramatic advances in aquaculture production possible,” says Mr. Hempel.
“It is also important to stress that modern aquaculture and its technology is science-based. Aquaculture has become a very scientific activity, where a number of professions contribute: engineers, biologists, nutritionists, animal behaviourists, marine architects, marketing experts etc. At Aqua Nor, you will see them all and be able to discuss the latest developments with them.”

Mr. Hempel also points out that Aqua Nor offers a number of professional seminars and mini-conferences: “At Aqua Nor 2013, there were some 35 mini-seminars and presentations on a wide variety of topics, from highly technical issues to market development. This year, there will be even more such events, and the Nor-Fishing Foundation, which is the organizer of the exhibition, will arrange one seminar specifically targeting visitors from abroad.”

AquaNor fair is held every 2nd year in Trondheim, Norway. During the last years Aquanor has attracted 30,000 visitors from 50 countries all over the world. Over 400 exhibitors representing more than 600 manufacturers and suppliers from all over the world have presented the latest achievements in the field of technologies used in  aquaculture, vessels used for farm maintenance, feeding of fish, fish health, quality control, fish farmer networks, equipment in use, storage, processing, packaging, environmental protection and distribution.
Right in this environment many new contacts and orders made by international companies are realized. Numerous and relevant visitors as well as numerous decision-makers are one of the many qualities of this globally recognized fair. Exhibitors emphasize the unique opportunities that “AquaNor” provides for them related to the interaction with decision-makers and buyers representing the international aquaculture industry. Visitors find that „AquaNor“gives the best insight into available products and services, and they specially point out the extraordinary atmosphere of open interaction between colleagues from all around the world.

Appearance at fairs is a matter of great importance for our companies because it leads to the internationalization of business and also toward direct promotion of SMEs at the international markets. For Croatian companies this is an excellent way for presenting their abilities, quality, products and services and possibility that through networking achieve new business contacts that can be used in order to be open towards new, successful projects and further development in the future. 

If you are interested in participating at this year fair all information you can find on http://www.nor-fishing.no/en/aqua-nor-2015-18-21-august/,  also if you want to present your company, product or services within economic mission, contact us at info@cronomar.hr<< Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  M: +385 91 124 00 22

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  M: +385 91 214 00 25

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Dalibor Varnica, Technical supervisor
  Dalibor Varnica, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 27

  dalibor.varnica@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. BSc in Mechanical engineering – University of Split- Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture. More than 20 years of experience in shipbuilding on various new building such as Frigo ship, Bulk carriers, Juice carrier, Heavy lifters, Ro Pax ferry, Yacht, Polar cruisers, Military patrol vessels and off shore projects through the positions of foreman, Workshop engineer, Workshop manager, Assembly manager, Ship manager and PM assistant, Head of preassembly and outfitting workshop and Project manager. All within the Brodosplit shipyard.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  M: +385 91 124 00 21

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.