• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Monday 2 February 2015 | 13:14:07 | Published in News

Otvaranju Pomorsko-inovacijskog centra iNavis, jednog od aktivnijih inkubatora na području Hrvatske, prethodilo je osnivanje tvrtke CroNoMar, koja upravlja inovacijskim dijelom iNavis centra. 

Kao šibenska tvrtka u norveškom vlasništvu, CroNoMar je osnovan 2009. godine, a kroz inkubator podupire inovativne aktivnosti uslugama umrežavanja i uslugama povezanima s razvojem konkurentnosti prema inozemnim tržištima. Centar su 2011. godine posjetili norveški kralj i kraljica, a 2012. su otvorene prostorije iNavisova inovacijskog inkubatora. Riječ je o investiciji od oko 30 milijuna kuna.

iNavis je rezultat suradnje Grada Šibenika i norveškog ministarstva vanjskih poslova. Grad je osigurao lokaciju, pripremio dokumentaciju za donošenje i prilagodbu prostornih planova te samu rekonstrukciju, izradio dokumente u svrhu dobivanja poticajnih sredstava iz različitih fondova te uložio novac u obnovu zgrade. Norveško ministarstvo osiguralo je financijsku potporu za realizaciju projekta, kao i prijenos know-howa kroz tvrtku CroNoMar. Ukupno je uloženo 30 milijuna kuna. Otvaranju iNavisa prethodilo je prenošenje vlasništva nekadašnje vojarne s Vlade RH na Grad Šibenik te definiranje uvjeta upravljanja i korištenja centra u kojem je, osim ovog inkubatora, smještena razvojna agencija te se uređuje prostor za jedan sveučilišni studij. Unutar inovacijskog inkubatora iNavisova centra  posluje 12 tvrtki vezanih uz sektor mora i pomorstva, iz područja brodogradnje, transporta, energetike, pogonskih strojeva, ICT tehnologija u pomorstvu, inovacija, istraživanja mora i podmorja te pružatelji usluga kao što su knjigovodstvene i informatičke tvrtke.

"Budući da su sve tvrtke različite, usluga inkubatora prilagođena je svakoj ponaosob. Inkubiranim tvrtkama nudimo mogućnosti umrežavanja, pristupa novim tržištima, ukratko svaku moguću pomoć. Primjerice, 2014.godine prijavili smo projekt  Internacionalizacija poslovanja u sklopu programa Poduzetnički impuls, koji je prošao, tako da dio tvrtki iz inkubatora u kolovozu ove godine vodimo na međunarodni sajam marikulture i ribarstva Aquanor u Trondheimu s ciljem povezivanja s mogućim partnerima na međunarodnim tržištima. Tijekom sajma bit će organiziran i posjet norveškim tvrtkama koje im mogu biti potencijalni partneri. Riječ je o najvećem sajmu te vrste, koji okuplja 50 tisuća posjetitelja, a održava se svake dvije godine", ističe Ana Zajc, voditeljica inovacijskog inkubatora iNavis centra  i viša projektna savjetnica za CroNoMar.  

Ana Zajc kaže da se svakodnevno poslovanje inkubatora i  CroNoMara temelji na transferu znanja, tehnologije i razvoja poslovanja, čime i pogoduje zgrada iNavis centra u kojoj su smješteni i koja ukazuje na njegov planirani razvoj u budućnosti.

Što se tiče razdoblja inkubacije, Zajc pojašnjava da iNavis nije tipičan inkubator te da je organiziran i posluje po uzoru na praksu onih norveških.

Malvin Villabo, direktor CroNoMara, u Šibenik dolazi najmanje jedanput mjesečno. Usto je već 18 godina direktor Leiv Eiriksson Nyskapinga iz Trondheima. Prije toga je bio jedan od najmlađih ravnatelja norveškog Instituta za pomorska istraživanja. Razvojem poslovanja unutar sektora mora i pomorstva bavi se više od 20 godina. 

"Naš inkubator Leiv Eiriksson Nyskaping godišnje u prosjeku osposobi deset novih tvrtki. Slijedom te uspješnosti željeli smo izaći iz krutih okvira te hrvatskim poduzetnicima ponuditi malo drukčiju uslugu i podršku, na koju nisu navikli. Stoga ni period inkubacije nije određen, nego je praksa da tvrtka napušta inkubator tek kada sazrije. Tvrtkama nudimo uslugu norveških konzultanata, koja im se u inkubatoru ne naplaćuje, a poznato je da je Norveška jedna od najskupljih država na svijetu. Imamo osnovnu cijenu najma, ali tvrtke ne dobivaju samo prostor u inkubatoru nego je u to uključena široka lepeza dostupnih im usluga", pojašnjava direktor CroNoMara.

Dok razgovaramo, navodi nam primjer jedne start-up tvrtke iz njihova inkubatora koja se bavi inženjeringom u brodogradnji. Ta je tvrtka dobila poslove dizajna za jednu norvešku kompaniju. "To znači da su postali konkurentni čak i u nečemu gdje se hrvatske tvrtke smatra nekonkurentnima. Hrvatske tvrtke mogu biti konkurentne i u visokim tehnologijama, samo se za posao treba izboriti i približiti stranim tvrtkama te im prezentirati njihove mogućnosti. Mi to omogućavamo i po tome se razlikujemo od drugih. S malim start-up tvrtkama uspjeli smo dobiti posao za velike norveške tvrtke", pojašnjava Malvin Villabo.

U Norveškoj je, kaže, velika potražnja za proizvodima i uslugama na bazi čelika, a inženjering u tom dijelu industrije posebno je tražen. Želja mu je prezentirati Norvežanima mogućnosti koje se pružaju u Hrvatskoj i višu razinu usluge od gotovih proizvoda, i to na sajmu u Norveškoj već iduće ljeto, ali i kroz poslovanje CroNoMara. 

"U svijetu je trend poticanja sveučilišta, odnosno njihovih ureda na transfer tehnologija. Smatra se da će se razvoj tehnologije na sveučilištima kanalizirati do korisnika u industriji. Takav je pristup u jednom dijelu pogrešan. Nerijetko ta rješenja nisu prihvatljiva poslovnoj zajednici jer nisu konkurentna i isplativa.  U Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, treba krenuti od povezivanja industrije i akademskog sektora, gdje će rezultati sveučilišnih centara biti temeljeni na stvarnim potrebama industrije", upozorava Villabo.

I CroNoMar, ističe, čini upravo to: vlastito poslovanje temelji na povezivanju akademskog svijeta, potreba industrije i poduzetnika. "Kroz definiranje potencijalnih projekata i njihovih nedostataka pokušavamo otkloniti nedostatke, bilo da se radi o tržištu,  nedostatku tehnologija ili financiranju, a sve s ciljem da proizvod ili usluga budu konkurentni. CroNoMar intenzivno traga za novim projektima povezanim sa sektorom mora i pomorstva. Projekti koji se provode preko njega omogućavaju stabilna stalna, ali i nova radna mjesta u okruženju gdje se provode. Inovacijski inkubator iNavis centra razlikuje se i po tome što nema klasičan fond za akceleraciju, nego, ovisno o mogućnostima i nedostacima tvrtke, njezinih proizvoda ili usluge, CroNoMar može biti partner, financijski partner ili nešto slično. Od siječnja 2013. godine CroNoMar se financira putem projekata koje provodi te je samoodrživ. Dotad ga financijski podupiralo norveško ministarstvo vanjskih poslova", pojašnjava.

Mentori su četiri šibenska zaposlenika CroNoMara te dostupni stručnjaci Leiv Eiriksson Nyskapinga u Norveškoj.

U potčetku su vlasnici CroNoMara bili SIVA, norveška korporacija za industrijski razvoj, i SINTEF, zaklada za tehnološko i industrijsko istraživanje, te inkubator Leiv Eiriksson Nyskaping iz Trondheima, a kako je običaj da vlada Kraljevine Norveške napušta vlasništvo u korist realnog sektora, otprije nekoliko mjeseci vlasništvo nad CroNoMarom preuzeo je spomenuti inkubator, jedan od izuzetno uspješnih među onima koji osposobljavaju poduzetnike, te mala norveška tvrtka Predichem.

CroNoMar se od osnivanja usmjeravao na projekte koji će  funkcionirati godinama. Tako je već 2009. godine, bez obzira što inovacijski inkubator tada nije postojao, potpisan prvi komercijalni ugovor o gradnji jednog katamarana s namjerom da ih se sagradi 15, a dosad su napravljena i isporučena 32. 

"Trebalo nam je godinu dana da isporučimo prvi, ali od tada do kraja 2014. isporučili smo više od 30 brodova. Imamo potpisane ugovore za još deset takvih katamarana. Ti su brodovi već u izgradnji i isporučit će se do kraja lipnja ove godine. Nekoliko ugovora za gradnju malih brodica potpisali smo i 2010. Ti su se projekti odvijali 2012. godine. 

Prije nekoliko mjeseci za norveškog naručitelja, a posredstvom CroNoMara, ugovorena je gradnja većeg broda u pulskom Tehnomontu, a nedavno je potpisan i ugovor o gradnji i većeg katamarana nego dosad u NCP-u. Radi se o prvom brodu tog tipa koji će se proizvesti u Hrvatskoj - u svijetu ih je do sada proizvedeno 15, i to u Kini. U najvećem mogućem dijelu bit će opremljen proizvodima hrvatskih proizvođača, a namjera je da ga se i izloži kao dio gospodarske misije na sajmu Aquanor u kolovozu.

Ukupna vrijednost brodova koji su do kraja 2014. godine izvezeni zahvaljujući CroNoMaru je oko 10 milijuna eura. Većina ih je izvezena u Norvešku, tri su izvezena u Saudijsku Arabiju, a dva u Veliku Britaniju.

"Naš cilj je korisnike inovacijskog inkubatora, kao i tvrtke u okruženju, povezati u nastupu prema tržištima izvan Hrvatske. Imamo komercijalan pristup. Sve što radimo, mora imati tržište, jer što vrijedi imati uslugu ako je nitko ne želi. Naš je posao pronaći tržište i identificirati njegove potrebe. Ključni faktor u čitavom procesu je povjerenje, a rad na međusobnom povjerenju  jedna je od zadaća kako CroNoMara tako i inovacijskog inkubatora", pojašnjava Villabo.

Godina osnutka: 2012., upravitelj CroNoMar, šibenska tvrtka u norveškom vlasništvu 
Broj tvrtki: trenutačno 12 u inovacijskoj inkubaciji

Mentora: 4 

Cijena prostora: 12 eura/m2

Usluge: prostor, besplatne usluge norveških konzultanata, umrežavanje, pomoć pri izlasku na tržište  
Trajanje inkubacije: nije ograničenoFond za akceleraciju: nemaju, u neke timove ulaže CroNoMar


(ENG.)

iNavis According to the norwegian model 

The opening of the Maritime Innovation Center iNavis, one of the more active incubators in Croatia preceded by the establishment of the company CroNoMar, which manages the innovation part of the iNavis center.

As Sibenik company in the norwegian ownership, CroNoMar was established in 2009, and through the incubator supports innovative activities of networking and services associated with the development of competitiveness towards foreign markets. The Norwegian King and Queen visited Center in 2011 and in 2012 the area of iNavis innovation incubator was open. This is an investment of about 30 million kuna. 

Navis is the result of cooperation between the City of Sibenik and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The city has provided the location, prepared documentation for the adoption and adaptation of spatial plans and the reconstruction itself, created documents in order to obtain incentives from various funds and invested in the renovation of the building. Norwegian Ministry has secured financial support for the realization of the project, as well as transfer of know-how through company CroNoMar.

The total investment was 30 million kuna. The opening of iNavis preceded by the transfer of ownership of the former military barracks from the Government to the City of Sibenik and defining the terms of management and the usage of the Centre in which beside this incubator regional development agency is located and the area for one university study is in process of refurbishing. 

Within the innovation incubator of iNavis Centre there are 12 companies related to Marine/Maritime sector, from shipbuilding, transport, energy, propulsion machinery, ICT technologies, innovation, maritime research, and service providing companies such as bookkeeping and IT companies.

"Since all the companies are different, incubator services are tailored to each individual company. We are offering to the incubated companies networking, access to the new markets, in short all possible assistance. For example, in 2014 we have applied Project Internationalization of business as part of the program Poduzetnički impuls which was approved so part of the companies from the incubator in August this year we will take to the international Fair of aquaculture and fisheries Aquanor in Trondheim with aim of connecting them with potential partners at the international markets. During the fair there will be organized and a visit to the Norwegian companies that may be the potential partners. This is the largest fair of this kind that brings together 50,000 visitors and is held every two years, "Ana Zajc said, manager of the innovation incubator of iNavis Center and senior project consultant for CroNoMar.

Ana Zajc say that the daily operations of the incubator and CroNoMar are based on the transfer of knowledge, technologies and business development, and thus favours also the building of iNavis Centre where they are located and which points to its planned development in the future.

As far as the incubation period, Zajc clarifies that iNavis is not an typical incubator and that is organized and operates according to the model of Norwegian best practice.

Malvin Villaba, director of CroNoMar, comes to Šibenik at least once a month. Also he is the director of Leiv Eiriksson Nyskaping from Trondheim already for 18 years. Previously, he was one of the youngest director of the Norwegian Institute for Marine Research. He is dealing with Business development within the marine/maritime sector more than 20 years. 

"Our incubator Leiv Eiriksson Nyskaping on average capacitate ten new companies on yearly basics.  Following this success, we wanted to get out of the hard framework and provide to Croatian entrepreneurs slightly different service and support to which they are not used to. Therefore, even the incubation period has not been determined, but the practice is that the company leaves the incubator only when it is “mature” enough. We offer to the companies services from Norwegian consultants, that we are not charging at the incubator, and it is well known that Norway is one of the most expensive countries in the world. We have a basic rental price, but the company does not only get the space in the incubator, but also the price includes a wide range of services available to them, "explains Director CroNoMar.

As we speak, he cites the example of one start-up company from their incubators dealing with engineering in shipbuilding. “That means that they have reached competitiveness even in something where Croatian companies are perceived as non-competitive. Croatian companies can be competitive also in high technologies, they just need to “fight” and get closer to foreign companies and present them their possibilities. We enable that and that is why we are different than others. With a small start-up companies, we managed to get a job for big Norwegian company, "explains Malvin Villabo.

In Norway, he say, there is a great demand for products and services on steel basics and engineering in this part of the industry is particularly wanted. His wish is to present to the Norwegians the opportunities which they have within Croatia and a higher level of service than the finished product, already on fair at Norway next summer, but also through daily business of CroNoMar.

"In the world there is a trend of encouraging the universities, meaning their technology transfer offices. It is considered that the development of technology at universities will channel to the users in the industry. This approach is in one part incorrect. Often these solutions are not acceptable to the business community because they are not competitive and cost-effective. In Croatia, as in many other countries, the pat shall start from linking industry and the academic sector, where the results of university centres will be based on the actual needs of the industry, "warns Villabo.

And CroNoMar, he points out, does exactly that: own business is based on connecting academia, industry needs and entrepreneurs. "Through definition of potential projects and their shortcomings we are trying to remove these lacks, whatever if it is lack of market, lack of technology or funding, and all with aim that product or service becomes competitive. CroNoMar search intensive for new projects connected to the marine and maritime sector.

Projects carried out through CroNoMar enables stable constant, but also new jobs in environment where they are implemented. Innovation Incubator of iNavis Centre distinguished from others also because it doesn’t have classical fund for acceleration, but, depending on the abilities and shortcomings of the company, its products or services, CroNoMar can be a partner, a financial partner or something like that.

From January 2013 CroNoMar is self-financed through projects that implements and is self-sustainable. Until then, it was financially supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs ", he clarifies.

Mentors are four Sibenik employees of CroNoMar and available Leiv Eiriksson Nyskapinga experts in Norway.

At first, the owners of CroNoMar were SIVA, Norwegian corporation for industrial development, SINTEF, Foundation for technological and industrial research, and Leiv Eiriksson Nyskaping incubator from Trondheim, and since it is a custom that the government of Kingdom of Norway is “leaving” the ownership in favour of the real sector, a few months ago ownership of CroNoMar has been taken over by above mentioned incubator, one of the extremely successful among those who are training the entrepreneurs and small Norwegian company Predichem.

CroNoMar was from establishment directed to projects that will function for years. Thus, already in 2009, no matter what the innovation incubator did not jet exist, was signed the first commercial contract to build one catamaran with the intention of building 15, and so far 32 have been produced and delivered. 

"It took us a year to deliver the first, but from then until the end of 2014 we have delivered more than 30 vessels. We have signed contracts for another ten such catamarans. These vessels are already under construction and will be delivered by the end of June this year. Several contracts for the construction of small boats were signed in 2010. These projects took place during 2012.

A few months ago for a Norwegian client, and through CroNoMars intermediation, the large vessel at TEHNOMONT in Pula has been contracted, and recently a contract for production of bigger catamaran at NCP has been signed. It is the first vessel of this type that will be produced in Croatia – so far 15 of them were produced in China. In the largest possible part, the vessel will be equipped with products from Croatian producers, and intention is to bring it to exhibition as part of the economic mission at the Aquanor fair in August.

The total value of vessels which were exported by the end of 2014 thanks to CroNoMar was about 10 million EUR. Most of them were exported to Norway, three were exported to Saudi Arabia, and two to the UK.

"Our goal is to connect innovation incubators companies, as well as companies in the region,  to the markets outside of Croatia. We have a commercial approach. Everything we do must have a market, because what is worth to have a service if no one want it. Our job is to find a market and identify its needs. The key factor in the whole process is trust, and work on mutual trust is one of the tasks CroNoMar and innovation incubator, "explains Villabo.

Year of Establishment: 2012, manager CroNoMar, Sibenik company in the Norwegian property

Number of Companies: 12 currently in innovation incubation

Mentors: 4

Price of the space: 12 eur / m2

Services: office area, free services from Norwegian consultants, networking, assistance in internationalization of business 

Incubation time: not limited

Fund for acceleration: dont have, in some teams CroNoMar invests 

Izvor: Privredni vjesnik


<< Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  M: +385 91 124 00 22

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  M: +385 91 214 00 25

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Dalibor Varnica, Technical supervisor
  Dalibor Varnica, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 27

  dalibor.varnica@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. BSc in Mechanical engineering – University of Split- Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture. More than 20 years of experience in shipbuilding on various new building such as Frigo ship, Bulk carriers, Juice carrier, Heavy lifters, Ro Pax ferry, Yacht, Polar cruisers, Military patrol vessels and off shore projects through the positions of foreman, Workshop engineer, Workshop manager, Assembly manager, Ship manager and PM assistant, Head of preassembly and outfitting workshop and Project manager. All within the Brodosplit shipyard.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  M: +385 91 124 00 21

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.