• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Tuesday 10 May 2016 | 18:59:57 | Published in News

Isporuka 50-og katamarana proizvedenog u NCP-u za norveške klijente, ostvarena posredstvom tvrtke CroNoMar, svečano je obilježena  danas u remontnom brodogradilištu presijecanjem vrpce, u nazočnosti veleposlanice Kraljevine Norveške u RH Nj.E. gđa. Astrid Versto, g. Zdeslava Matića, pomoćnika ministra gospodarstva, g. Petra Šimića, posebnog savjetnika ministra poduzetništva i obrta, gđe.Emilije Margarete Vučinić,voditeljice Službe za bilateralne gospodarske poslove i g. Antuna Mahnića iz Ministarstva vanjskih poslova,g. Gorana Pauka, šibensko–kninskog župana i g. Željka Burića, gradonačelnika Grada Šibenika te brojnih drugih uzvanika, poslovnih partnera i zaposlenika RBŠ –a. 

Zajedno s  jubilarnim 50-im brodom, danas će naručitelju iz Norveške biti isporučen još jedan katamaran koji se paralelno gradio, a s obzirom na činjenicu da je brodogradilište prošli tjedan ugovorilo još 4 novogradnje, očekuje se da će konac 2016.g. završiti isporukom 60-tog radnog broda za strane partnere. Kada je u prosincu 2009.g. potpisan prvi ugovor za izgradnju radnog broda za norveškog klijenta s namjerom da se kroz idućih 5.g. izgradi 15 radnih brodova, nitko nije ni slutio da će nakon 6.g. norveško-hrvatsko partnerstvo rezultirati sa više od 50 isporučenih brodova. Od iznimne je važnosti naglasiti da je NCP potpisao ugovor s norveškim klijentom u vrijeme najveće gospodarske krize i bez ikakvog iskustva u gradnji ovog tipa radnih brodova. Zahvaljujući tom poslu NCP Grupa direktno pridonosi povećanju izvoza RH prema Kraljevini Norveškoj. Također, od iznimne važnosti je i činjenica da ne samo da je brod u potpunosti proizveden u NCP- u već i činjenica da je veliki dio opreme koja se ugrađuje u brodove upravo od hrvatskih proizvođača, predstavljajući tako Hrvatsku kao brend na tržištima diljem svijeta u pomorskom sektoru.

Prije svečanosti porinuća, na ulazu u RBŠ je podignuta hrvatska zastava u čast radnika bivšeg MTRZ –a Velimir Škorpik koji su prije 25 godina u tada još uvijek vojnoj ustanovi podigli hrvatsku zastavu unatočokruženju neprijateljske JNA. Bila je to prva vojna ustanova u Hrvatskoj u kojoj je zavijorio hrvatski stijeg. Goran Prgin, vlasnik NCP –a usporedio je taj čin s hrabrošću te tvrtke da se danas u okviru nedovoljno poticajne poduzetničke klime ipak hrabro upušta u poslovne poduhvate. 

„Danas podizanjem zastave obilježavamo veliki radni uspjeh, nažalost u lošoj, a usudio bih se i reći u izuzetno lošoj klimi za poduzetništvo.Preuzimanjem brodogradilišta 2004. godine planirali smo petogodišnji razvoj u kojem nam je bio cilj doći do 100 milijuna kn prihoda i 250 zaposlenih.U samo 3 godine smo ostvarili prihode od 120 milijuna kn i 400 zaposlenih djelatnika. Također, iz jednog vojnog brodogradilišta razvili smo se u brodogradilišteu kojem je većina proizvodnje orijentirana na remont jahti i komercijalnih brodova. U istom periodu smo izgradili marinu s 350 vezova. I upravo tada, kada su pred nama bili veliki ugovori i projekti, zahvatila nas je ekonomska kriza kao i ostatak Europe, koja je prepolovila naše prihode i zaustavila planirani razvoj, te se brodogradilište našlo u nezavidnoj situaciji. Tada, 2010. godinesmo bez iskustva u gradnji aluminijskih katamarana ugovorili  prva dva broda za norveškog naručitelja koji nam je usprkos cijelom stanju ukazao povjerenje. U tom trenutku nitko nije mogao pomisliti da ćemo 2015. godinu završiti sa isporukom 15 brodova, a danas eto isporučujemo već 51. brod dok će se do konca 2016. godine dostići i brojka od 60 brodova, što je za nas iznimni rezultat.

Mogu otvoreno reći da je ovaj posao spasio brodogradilište.Bitno je naglasiti da je NCP u trenutku kad je svjetska ekonomija doživljavala ogroman pad, prepoznaopotencijal i prihvatio izazov gradnje novih brodova,u čemu još nije imao nikakvog iskustva,te je od samih početaka dokazao profesionalnost i iznimnu kvalitetu i sada  uspješno konkurira na svjetskom tržištu.

Još se jednom moram zahvaliti gospodinu Malvinu Villabui partnerima iz Norveške što su imali povjerenja u nas.Također se zahvaljujem svojim djelatnicima koji su napravili iznimno kvalitetan proizvod prepoznat na svjetskim tržištima, te koji su u krizi imali strpljenja i bez pogovora izvršavali sve obaveze usprkos nekad i kašnjenju na isplatama plaća.Moram se zahvaliti i našim kooperantima na kvalitetnom radu i strpljenju. Ponosan sam na svoje brodogradilište i na svoje djelatnikezahvaljujući kojima smo po prihodu iz 2015. godine nadmašili uspjeh postignut prije krize“, kazao je g. Goran Prgin ističući da su lani zaposlili 30 novih djelatnika i izražavajući nadu da će aktualna hrvatska vlada pokazati više razumijevanja za poduzetnike i osigurati im brži i lakši pristup financiranju novih projekata.

Na početak i razvoj suradnje NCP –a i norveškog partnera podsjetio je i g. Malvin Villabo, direktor CroNoMar-a, koji je posebno pohvalio stručnost i ozbiljnost NCP –a,kao i kvalitetu njihovih proizvoda koji se danas koriste u ribogojilištima u Norveškoj i drugim zemljama, au kojima se uzgajajumilijuni tona ribe.

„Nažalost, nismo još pronašli modalitet financiranja iz javnih sredstava za ovaj projekt, odnosno povoljan mehanizam kreditiranja proizvodnje namijenjene izvozu u Hrvatskoj kojim bi bili u mogućnosti financirati projekte kao što je projekt u NCP-u. U Hrvatskoj je trenutno proizvodnja oslabljena, kao i upravljanje projektima i nabavom.Produktivnost koči iznimno velika i spora administracija. Svi smo na istom „brodu“ i svi se moramo boriti za ostvarivanje postavljenih ciljeva,što će u konačnici donijeti  korist svim uključenim stranama“, istaknuo je g. Villabo.

Nj.E. gđa. Astrid Versto podsjetila je da Hrvatsku i Norvešku veže dugo pomorsko naslijeđe,pa nije slučajno što se tvrtke povezuju upravo na tom gospodarskom području. Također je izrazila želju da u budućnosti suradnja bude još čvršća, osobito sada kada je Hrvatska članica EU.

U pozdravnom govoru g. Zdeslav Matić, pomoćnik ministra gospodarstva je istaknuo kako je od početka upoznat sradom NCP-a, te da je najprije sa zebnjom i bojazni pratio tijek projekta vezano za uspješno ispunjavanje obveza  iz ugovora, a danas mu je iznimno drago što je rezultat puno bolji i od najoptimističnijih prognoza. 

Cijeli projekt izgradnje radnih brodova za strane naručitelje započeo je posredstvom CroNoMar-a, hrvatske tvrtke u norveškom vlasništvu čiji je cilj povezivanje i realizacija poslovnih suradnji između norveških i hrvatskih tvrtki. Svojim aktivnostima CroNoMar je poduzetnicima iz Hrvatske omogućio pristup novim tržištima i kupcima, a time i brže usvajanje novih tehnologija, povećanje investicija, razvijanje dugoročnih poslovnih odnosa baziranih na povjerenju, kvaliteti i pouzdanosti, te umrežavanje između poslovnih ljudi u cilju realizacije novih projekata hrvatskih izvoznika. 

Svi brodovi se proizvode u skladu s najvišim standardima kvalitete, te je svaki kao takav proizvod za sebe prilagođen u potpunosti željama i potrebama krajnjeg kupca. Povjerenje partnera se potvrdilo povećanjem narudžbi.Od početne ideje do danas, ova poslovna suradnja vezana za proizvodnju aluminijskih katamarana koji se kao radni brodovi koriste u norveškom sektoru marikulture, razvijala se znatno brže od svih očekivanja i isporuka brodova koje su izgradili hrvatski stručnjaci se u međuvremenu utrostručila u odnosu na plan. Lani je izvozna vrijednost isporučenih katamarana bila 100 milijuna kuna.
 

(ENG.)
------------------

NCP Group and Norwegian partners celebrated the delivery of the 50th catamaran for fish farms in Norway

ŠIBENIK, 10th May 2016 

The delivery of the 50th catamaran produced at NauticalCentre Prgin for Norwegian clients, through mediation of the company CroNoMar,  was celebrated today at the repair shipyard by ribbon cutting. The Ambassador of the Kingdom of Norway H.E. Mrs. Astrid Versto, Mr. Zdeslav Matić, assistant minister of the Ministry of  Economy,  Mr. Petar Šimić, special advisor to the minister of the Ministry of Entrepreneurship and Crafts, Mrs. Emilija MargetaVučinić, Head of Department for Bilateral affairs and Mr. Antun Mahnić from the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Goran Pauk, county perfect and mayor of Šibenik Mr. Željko Burić along with numerous guests, business partners and employees of the NCP Group. 

Together with jubilee 50th catamaran, today also the 51st vessel will be delivered to the Norwegian clients which was built with the 50 in parallel, and considering the fact that the shipyard has last week signed 4 more newbuilding’s it is expected that the end of 2016 will end with delivery of 60 the vessel for international partners.
When the first contract for building work boat for Norwegian client was signed in  December 2009  with intention to build 15 working boats in the next 5 years, nobody could imagine that after 6 years a Norwegian Croatian partnership will result with more than 50 delivered vessels.

It is important to emphasize that the NCP group has signed the contract at the time of the biggest economic crisis and with no experience at all in building this type of vessels. Thanks to this project NCP group is directly contributing to the increase of export of Croatia towards Kingdom of Norway. 

Also, the fact that the vessels are in total produced at NCP and the fact that large portion of equipment that is installed into the vessel is coming from the Croatian producers presenting Croatia as a brand at the markets all around the world in the maritime sector is of a great importance. 

Before the start of the official delivery ceremony, at the entrance gate of the shipyard, the Croatian flag has been raised in the honour of the workers of former MTRZ-a VelimirŠkorpikwho have 25 years ago in than still military facility raised Croatian flag in spite of the hostile environment of Yugoslavian army. It was the first military facility in Croatia in which the Croatian flag was raised. Goran Prgin, the owner of NCP has compared that act with act of courage of the company that allows today that in non-sufficient encouraging climate for entrepreneurs the company is courage’s entering new business projects. 

«Today by raising this flag we also mark a big working success, unfortunately in bad, and if I can say so extremely bad climate for entrepreneurship. By taking over the shipyard in 2004 we have planned 5years development in which our goal was to reach the 100 mil HRK of income and 250 employees. In only 3 years’ time we have achieved income of 120 mil HRK and 400 employees. Also, from a military shipyard we have developed into the shipyard where most of the production is oriented towards the refit of the leisure boats and commercial vessels. In the same period, we have built a marina with 350 berthing places.

Exactly at that time, when we hadin front of us valuable contracts and projects, economic crisis has hit us as well as the rest of the Europe, cutting our income into half and stopped planned development leaving shipyard in non-favourable situation. Then in 2010 with no experience in building aluminium catamarans we have contracted first 2 vessels for Norwegian client who despite the unfavourable situation expressed trust and confidence in us. At that moment nobody could imagine that we will end 2015 with delivery of 15 vessels, and here we are delivering vessel number 51and by the end of the year 2016 we will reach the 60th vessel as well, what is for us a great result. 

I can openly say thatthis project has saved the shipyard. It is important to emphasise that at the moment when world economy has experienced the great crisis, NCP has recognized the potential within the project of building new vessels in which they haven’t got any experience and have shown from very beginning professionalism and great quality successfully achieving competitivenessat the world market. 

One more time I have to say thank you to Mr Malvin Villabo and Norwegian partners who have had confidence in us. Also, I would like to thank to all employees who have produced high quality product recognized at the world markets and who have had patient and without question have conducted all their obligations despite even sometimes delays in paying out salaries. I have to thank also to our sub suppliers on their quality work and patience. I am proud of my shipyard and my employees because it is because of them that we havefinished 2015 with the revenues that excel the success before the crisis” said Mr. Goran Prgin emphasising that last year they have employed 30 new employees and he also expressed hope that the actual Croatian government will show more understanding for entrepreneurs enabling them faster and easier way towards financing of the new projects.

Mr. Malvin Villabo in his speech also referred to the beginningof this cooperation and he has specially commended the expertise and professionalism of the NCP in this project as well as the quality of the final product, which is today used in fish farms not only in Norway,but also in other countries around the world in which millions of tons of fish are breaded.

«Unfortunately, we still haven't found the modality of financing this project from public funds, meaning favourable mechanism of financing production that is export oriented through which we could finance projects like the one at NCP. At the moment in Croatia the production is weakened as well as the management of the projects and supply. The productivity has been slowed down by extremely big and slow administration. We are all at the same “ship” and we all have to fight for accomplishing goals that have been set up, that on the end will bring benefit to all sides involved”, said Mr Villabo. 

H.E. Mrs. Astrid Villabo remained that Croatia and Norway are connected through long maritime heritage, therefore it is not by chance that companies are collaborating in this particular economic area. Also, H.E. expressed she wish that in future this cooperation becomes even stronger especially now when Croatia is a member of EU. 

In his welcome speech Mr.Zdeslav Matić, assistant minister to the Ministry of Economy emphasised that he is acquainted to the work of NCP from very beginning and that he has at first followed the development of the project with worry and tension regarding the deadlines and fulfilmentof the contract obligations and today he is exceptionally pleased that the results of this project is much better even more than the most optimistic prognosis.

The whole project of building work boats for foreign clients has started through mediation of CroNoMar, a Croatian company in Norwegian ownership whose main goal is connecting and realization of business cooperation between Norwegian and Croatian companies. CroNoMar with its activities enables Croatian entrepreneurs access to the new markets and clients and therefore also quicker adoption of new technologies, increase in investments, development of long term business relationships based on trust, quality and reliability and also networking between business professionals with the goal of realization of new projects of Croatian exporters.

All vessels are produced in accordance with highest quality standards and each vessel as such is a product for itself totally adjusted to the wishes and needs of the end client. The trust between the partners has been confirmed by increasing in ordering. From starting idea until today, this business cooperation connected to the production of aluminium catamarans which are used as working vessels in Norwegian aquaculture sector, has developed faster than any expectation and also delivery of the vessels built by Croatian experts has been tripled in the meantime. Last year the export value of the delivered catamarans was 100 mil HRK.<< Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  M: +385 91 124 00 22

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  M: +385 91 214 00 25

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Dalibor Varnica, Technical supervisor
  Dalibor Varnica, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 27

  dalibor.varnica@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. BSc in Mechanical engineering – University of Split- Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture. More than 20 years of experience in shipbuilding on various new building such as Frigo ship, Bulk carriers, Juice carrier, Heavy lifters, Ro Pax ferry, Yacht, Polar cruisers, Military patrol vessels and off shore projects through the positions of foreman, Workshop engineer, Workshop manager, Assembly manager, Ship manager and PM assistant, Head of preassembly and outfitting workshop and Project manager. All within the Brodosplit shipyard.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  M: +385 91 124 00 21

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.