• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Friday 17 June 2016 | 20:51:50 | Published in News

Nove isporuke iz Tehnomonta otvaraju put ka novim tržištima i kupcima

Ovog lipnja, posredstvom tvrtke CroNoMar biti će isporučeno drugo plovilo iz Pulskog brodogradilišta Tehnomont za norveškog naručitelja. Riječ je o servisnom brodu koji će se upotrebljavati na ribogojilištima u Norveškoj. Iako je osnovni dizajn napravljen od strane norveške tvrtke, upravo su kvaliteta, konkurentnost, profesionalnost i iskustvo hrvatskih brodograditelja bili ključni za dobivanje novih ugovora. Podsjetimo se, prvi brod sličnih karakteristika izgrađen je i isporučen u ljeto 2015.g., te je uspješno predstavljen na najvećem sajmu marikulture u svijetu omogućavajući Tehnomontu pristup novom tržištu i novim klijentima što je u konačnici rezultiralo s dva nova ugovora.

Upravo u razdoblju recesije i u trenucima kada je gospodarstvo u Republici Hrvatskoj suočeno s nizom problema, te bilježi negativne trendove, norveški naručitelji iznimno zadovoljni kvalitetom i pristupom projektu su na ovaj način pružili puno povjerenje hrvatskom brodogradilištu stvarajući tako temelje za višegodišnju suradnju.

U odnosu na prvi isporučeni brod, novi naručeni proizvodi – brodovi duljine 23,98m, širine 11,20m, visine do glavne palube 4,2m i gaza 3,5m, po svojim karakteristikama značajno su unaprijeđeni posebno sa tehničko-tehnološkog aspekta povećavajući vrijednost finalnog proizvoda, što je bio novi izazov za proizvođača.

Opremljeni sa po dvije Palfinger dizalice nosivosti 60 i 90 tm proizvedene u Hrvatskoj, motorom Caterpillar snage 1000 ks, posebnom opremom za praćenje podvodnih radova daljinski upravljanom ronilicom (ROV- Remotely operated underwater vehicle) s kamerama i rasvjetom, palubom koja omogućava transportiranje i manipulaciju 5 kontejnera veličine 20stopa  i pumpama za isporuku goriva i pitke vode,predmetni brodovi opskrbljivati će ribogojilišta sa svime što im je potrebno, kao i vršiti sve radove vezano za njihovo  korištenje, održavanje i servisiranje. Sukladno strogim norveškim propisima, brodovi koji koji obavljaju radove na sidrenju i tegljenju moraju biti opremljeniposebnom opremom za sidrene lance i čeličnu užad za tegljenje, uključujući njihovo vođenje, pritezanje i otpuštanje kao i prekidanje u slučaju nužde.Opremljeni suvremenim navigacijskim i komunikacijskim sustavima, svojom brzinom od 11 čvorova, velikim radijusom plovidbe i komfornim smještajem za 6 članova posade, ovi servisni brodovi proizvedeni u Hrvatskoj omogućavat će rad na ribogojilištima koja su značajno udaljena od norveške obale, te na taj način predstavljati do sada već prepoznati uspješan proizvod hrvatske male brodogradnje.

Uz generalne karakteristike koje su zajedničke za oba broda, postoji i čitav niz tehničkih karakteristika koje su za svaki brod različite, u skladu sa zahtjevima krajnjeg kupca koji je to detaljno definirao s obzirom na konačnu svrhu uporabe ovih brodova.

Isporuka trećeg broda očekuje se sredinom ljeta 2016.g.

Polazeći od činjenice da je Hrvatska zemlja koja želi privući projekte ulaganja više dodane vrijednosti čije se poslovanje veže uz moderne tehnologije i inovacije i internacionalizaciju poslovanja,cijeli projekt započeo je posredstvom tvrtke CroNoMar d.o.o. čiji je glavni cilj povezivanje hrvatskih i norveških tvrtki, identificiranje potreba tržišta te osiguravanje pristupa novim tržištima u svrhu jačanja konkurentnosti i izvoznog potencijala naših poduzetnika, posebno onih malih i srednjih poduzetnika koji posluju u sektoru mora i pomorstva u Hrvatskoj.Ova inovativna tvrtka osnovana je 2009. godine i od tada pomaže gospodarstvenicima iz regije i cijele Hrvatske pri izlasku na strana tržišta, te uspješno identificira i stvara nove poslovne mogućnosti za daljnji proboj kvalitetnih hrvatskih proizvoda na svjetsku scenu.

Imajući u vidu da je konkurentska prednost Norveške upravo sposobnost osvajanja novih tržišta razvojem novih proizvoda i usluga, uloga CroNoMar-a u smislu prijenosa znanja i iskustava iz Norveške, dobiva još jednu dimenziju i značaj za sve hrvatske tvrtke.

Iznimno uspješan dosadašnji rad CroNoMar-a vidljiv je kroz projekte povezivanja hrvatske i norveške maritimne industrije, projekte gradnje aluminijskih katamarana i drugih brodova, uspostavu Pomorskog Inovacijskog Centra – iNavis u Šibeniku,  izvoz brodske opreme hrvatskih proizvođača na tržišta Norveške i Kine, te mnogim drugima. Gledano u brojkama, očekivana vrijednost projekata koji se realiziraju posredstvom CroNoMar-a u 2016. odini. Nadmašit će 100 mil. HRK izvozne vrijednosti ostvarenih u 2015.g.

CroNoMar-ov mladi tim na čelu s Malvinom Villabom uspješno plovi punim jedrima naprijed!

Ovakvi primjeri uspješne suradnje govore da na međunarodnom tržištu ima mjesta za sve koji mogu ponuditi konkurentan proizvod ili uslugu visoke dodane vrijednosti uz garanciju kvalitete. Uz povezivanje partnera koji sudjeluju na ovom projektu, CroNoMar u ime norveškog klijenta obavlja i nadzor gradnje, što je još jedna potvrda kvalitete hrvatskih stručnjaka i povjerenja norveškog naručitelja, čime se stvaraju temelji za novu suradnju. Upravo partnerstva ovog tipa preduvjet su rasta gospodarstva, osiguravaju rast proizvodnje, nove investicije, ali i nova, dobro plaćena radna mjesta.

Tomislav Smirčić, Direktor Prodaje Tehnomont Brodogradilišta
Drugi brod u seriji, 24 m radni brod za rad na ribogojilištima, predstavlja daljnji iskorak Tehnomont – Brodogradilišta Pula doo na područje sofisticiranih brodova. Navedeni brod, iako manjih dimenzija, nosi na sebi raznovrsnu opremu na kojoj bi joj zavidio i puno veći brod.

Iako je sva ta oprema, hidraulička i električna, nabavljena izvan Hrvatske (budući da nema domaćih proizvođača) ona u sebi sadrži veliki udio domaćeg znanja te domaćih popratnih materijala i proizvoda neophodnih za njihovu ugradnju i rad.

Time Tehnomont – Brodogradilište Pula osigurava visoku razinu dodane vrijednosti te svoju konkurentnost na europskom tržištu.

Također treba istaknuti i Tehnomontov uspjeh na području projektiranja i gradnje brzih aluminijskih brodova. Do sada je isporučeno više od 30 aluminijskih plovila, različitih veličina, za više europskih naručitelja, kao i nekoliko domaćih. U ovom trenutku u Tehnomontovim pogonima gradi se 25 m brzi patrolni brod za MUP RH. To je treći brod u nizu koji Tehnomont gradi prema projektu Cammarc design iz Velike Britanije. Njegovi prethodnici su građeni za potrebe hrvatske i gibraltarske policije te su pokazali iznimne performanse.

Gradnjom čeličnih i aluminijskih brodova za razne europske naručitelje, Tehnomont uspješno konkurira drugim europskim brodogradilištima te pruža visoku dodanu vrijednost uz garanciju kvalitete te dokaz da hrvatski brodograditelji znaju svoj posao.

Terje Andreassen – direktor of Moen Marin AS
Novi ugovori koji su uslijedili nakon uspješne isporuke i prezentacije prvog broda u 2015. pokazuju koliko su norveški klijenti zadovoljni kvalitetom proizvoda. Pulsko brodogradilište Tehnomont je  još jednom pokazalo u najboljem svijetlu profesionalnost, kvalitetu i konkurentnost hrvatskog proizvoda na zahtjevnom norveškom tržištu. Želja nam je da i brodovi koji trebaju biti isporučeni ovo ljeto doprinesu novim poslovima. Također, želim istaknuti i važnost uloge tvrtke Cronomar bez čijeg posredništva ne bi došlo do realizacije ovog posla, kao i važnost samog nadzora gradnje koje u naše ime obavlja g. Zdenko Jerković, djelatnik Cronomar-a.

---------
(ENG.)

New deliveries from Tehnomont opens route to new markets and customers

This June, in collaboration with company CroNoMar a 2nd vessel will be delivered from Pula shipyard Tehnomont for a Norwegian client. It is a service vessel which will be used on fish farms in Norway. Although the basic design was made by a Norwegian company, it is the quality, competitiveness, professionalism and experience of Croatian shipbuilders that were the key for getting the new contracts. Just to remind us, the first vessel of similar characteristics was built and delivered in the summer of 2015, and has been successfully presented at the largest aquaculture fair in the world enabling Tehnomont access to the new markets and new customers which in the end resulted with two new contracts.

Just in time of recession and at the moments when the economy is in Croatia faced a series of problems, and is recording a negative trends, the Norwegian clients being very pleased with the quality and also the approach to the project in this way have given full confidence to the Croatian shipyard thus creating a foundation for long-term cooperation.

In comparison with the first delivered vessel, new ordered products – vessels in 23,98m length and 11.20m width, height up to the main deck of 4.2m and 3.5m of draught, have been significantly improved in their characteristics especially from the technical -technological aspect increasing the value of the final product, which was a new challenge for the manufacturer.

Each Equipped with two Palfinger crane, capacity of 60 and 90 tm produced in Croatia, Caterpillar engines of 1000 hp, special equipment for monitoring the underwater works remotely controlled underwater vehicle (ROV- Remotely operated underwater vehicle) with cameras and lighting, deck which enables transporting and handling pf 5 container in size of 20feet, pumps for the fuel delivery  and drinking water, the mentioned vessels  will supply the fish farms with everything they need, as well as carry out all works related to their usage, maintenance and servicing. In accordance with strict Norwegian regulations, vessels performing work on anchoring and towing must be equipped with special equipment for anchor chains and steelropes for towing, including their control, tighten and release in case of emergency. Equipped with modern navigation and communication systems, with its speed of 11 knots, long radius of navigation and comfortable accommodations for 6 crew members, these service vessels manufactured in Croatia will support work on fish farms that are located significantly far away from the Norwegian coast, and thus represent up to now already recognized a successful product of Croatian shipbuilding.

In addition to the general characteristics that are common to the both vessels, there are a number of technical characteristics that are different for every vessel, in accordance with the wishes of the end client, which has defined that in detail with respect to the final purpose of the use of these vessels.

Delivery of the third vessel is expected during mid-summer of 2016.

Starting from the fact that Croatia is a country that wants to attract investment projects of higher added value whose business is linked to the modern technology and innovation as well as internationalization of the businesses, the whole project was started in collaboration with company CroNoMar whose main goal is to connect Croatian and Norwegian companies, identification of market needs and providing access to the new markets in order to strengthen the competitiveness and export potential of our entrepreneurs, especially small and medium-sized enterprises operating in the maritime sector in Croatia. This innovative company was established in 2009 and since then it helps entrepreneurs from the region and entire Croatian on the way towards the foreign markets, and is successfully identifying and creating new business opportunities for the further breakthrough of quality Croatian products on the world scene.

Having in mind that the competitive advantage of Norway is the ability to enter new markets by developing new products and services, the role of CroNoMar in terms of transfer of knowledge and experience from Norway, gets another dimension and importance for all Croatian companies.

Extremely successful work of CroNoMar is visible through projects of connecting Croatian and Norwegian maritime industry, building aluminium catamarans and other vessels, establishment of the Maritime Innovation Centre - iNavis in Sibenik, export of marine equipment from Croatian manufacturers to Norwegian and China markets, and many others. Seen in numbers, the expected value of projects realized through mediation of CroNoMar in 2016 will be over 100 million HRK of export value achieved in 2015.

CroNoMar's young team led by Malvin Villabo is successfully sailing under full sails ahead!

These examples of successful cooperation show that on the international market there is room for everybody who can offer a competitive product or service of high added value with guarantee of quality. In addition to linking partners which are participating on this project, CroNoMar on behalf of the Norwegian client performs supervision of building, which is another confirmation of the quality of Croatian experts and trust of the Norwegian client, thus creating the foundation for new cooperation’s. Precisely this type of partnerships isprerequisite for economic growth, are ensuring the production growth, new investments, and new, well-paid jobs.

Tomislav Smirčić, sales director of Tehnomont
The second ship in the series, the 24 m working vessel for the work on fish farms represents a further step forward for Tehnomont - Shipyard Pula for the area of ​​sophisticated vessels. Mentioned vessel, although smaller in size, carries a variety of equipment on which a lot bigger vessel would envy.

Although all this equipment, hydraulic and electrical is purchased outside Croatian (since there are no domestic producers for it) it contains a large proportion of local knowledge and local supporting materials and products necessary for their installation and operation.

By this Tehnomont - Shipyard Pula ensures a high level of added value and its competitiveness on the European market.

Also Tehnomontov success in the design and construction of fast aluminium vessels has to be emphasised. So far more than 30 aluminium vessels of various sizes, for several European clients, as well as several local have been delivered. At this point in Tehnomont facility a 25 m high speed patrol boat for the Police is being built. This is the third vessel in role that Tehnomont is building according to the design Cammarc from UK. His predecessors were built for the needs of Croatian and Gibraltar police and have showed exceptional performances.

With the building steel and aluminium boats for various European clients, Tehnomont is successfully competing with other European shipyards and is providing high added value with the guarantee of quality as proof that Croatian shipbuilders know their job.

Terje Andreassen, CEO of Moen Marin AS
New contracts following the successful delivery and presentation of the first vessel in 2015 show how Norwegian customers are satisfied with the quality of the product. The Pula shipyard Tehnomont has once again shown in the best way the professionalism, quality and competitiveness of Croatian products on the demanding Norwegian market. Our wish is that the vessels that are to be delivered this summer contribute to creation of new contracts. Also, I want to highlight the importance of the company Cronomar without whose mediation this project would not have been realized, as well as the importance of the building supervision which in our behalf is conducted by Mr Zdenko Jerkovic, employee of Cronomar.<< Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  M: +385 91 124 00 22

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  M: +385 91 214 00 25

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Dalibor Varnica, Technical supervisor
  Dalibor Varnica, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 27

  dalibor.varnica@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. BSc in Mechanical engineering – University of Split- Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture. More than 20 years of experience in shipbuilding on various new building such as Frigo ship, Bulk carriers, Juice carrier, Heavy lifters, Ro Pax ferry, Yacht, Polar cruisers, Military patrol vessels and off shore projects through the positions of foreman, Workshop engineer, Workshop manager, Assembly manager, Ship manager and PM assistant, Head of preassembly and outfitting workshop and Project manager. All within the Brodosplit shipyard.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  M: +385 91 124 00 21

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.