• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Wednesday 24 January 2018 | 13:03:01 | Published in News

U prvim danima nove godine potpisani su i novi Ugovori za još nekoliko radnih brodova koje će hrvatski partneri proizvesti za norveškog klijenta. Konkretno, šibenski NCP potpisao je nove ugovore za 3 broda čija isporuka bi trebala biti do kraja ljeta 2018. godine. Upravo s novim ugovorima ova hrvatska tvrtka ostvarila je zavidan rezultat od ukupno 87 naručenih radnih brodova za svjetsko tržište marikulture u posljednjih osam godina. Brodovi se koriste u svakodnevnom poslovanju ribogojilišta, te su prilagođeni surovim vremenskim uvjetima kao i zahtjevima kupaca. Neovisno o vrsti broda i njegovoj namjeni, svaki je specifičan i radi se prema zahtjevima krajnjeg klijenta. Ovaj uspješan projekt proizvodnje radnih brodova započet još 2010. godine, nastavljen je ugovaranjem izgradnje novih tipova plovila kako s lokalnim brodograditeljem u Šibeniku, tako i sa brodograditeljima u Puli, Kaštelima i Murteru. 

Trenutno je u šibenskom brodogradilištu podugovorena izgradnja 11 brodova čija isporuka se očekuje do kraja ljeta 2018. godine. Riječ je o nekoliko različitih tipova brodova, kako po veličini tako i po njihovim tehničkim karakteristikama. Pulsko brodogradilište će u 2018. godini isporučiti 2 radna katamarana dužine 15m, jednu ribaricu, te jedno servisno plovilo, dok će tvrtka Oštro d.o.o. iz Kaštela do kraja ljeta ove godine isporučiti 6 jednotrupaca. Također, norveški klijent je u pregovorima s tvrtkom Oštro vezano za mogućnost izgradnje većeg tipa broda. U izgradnju brodova za inozemna tržišta uključeno je početkom ove godine još jedno malo hrvatsko brodogradilište  iz Murtera, koje će u 2018. godini isporučiti prva plovila norveškim kupcima. Ugovoreni poslovi dokaz su da tvrtke iz hrvatskog sektora male brodogradnje ostvaruju vrhunske rezultate na zahtjevnom globalnom tržištu.

U fazi pregovora je još nekoliko novih modela i tipova brodova. Značaj ovog projekta leži i u činjenici da je kvaliteta hrvatskih brodograditelja uspješno predstavljena kako u Norveškoj, tako i na drugim tržištima širom svijeta. Cijeli projekt započeo je posredstvom CroNoMar-a, hrvatske tvrtke u norveškom vlasništvu čiji je cilj povezivanje i realizacija poslovnih suradnji između norveških i hrvatskih tvrtki omogućavajući hrvatskim tvrtkama pristup novim tržištima i kupcima. Proizvodi hrvatske male brodogradnje koje s uspjehom izvozimo od 2010. godine su katamarani dužine 13,50–15,10m, jednotrupci dužine 10,50m, te servisna plovila dužine 21,00–24,99m. Upravo su odlični rezultati poslovne suradnje ovog tipa tijekom godina doveli do izgradnje novih modela brodova,  što je bio temelj razvoja višegodišnje uspješne suradnje s norveškim partnerima koja se nastavlja ugovaranjem novih poslova za ovo zahtjevno tržište. 

Činjenica je i veliko zadovoljstvo za sve sudionike projekta, da brodovi izgrađeni upravo u hrvatskim brodogradilištima postižu međunarodnu prepoznatljivost i konkurentnost na velikom svjetskom tržištu.  Ovaj projekt je odličan primjer uspješne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških partnera, kojim se predstavlja kvaliteta i konkurentnost male hrvatske brodogradnje u jednoj od zemalja s najrazvijenijom brodogradnjom u svijetu – u Norveškoj. 

Nove isporuke iz Hrvatske planirane su za prvi kvartal 2018. godine. Hrvatski i strani partneri ne skrivaju zadovoljstvo razvojem suradnje. Prvi poslovni kontakti otvorili su put uspjehu, ali bilo je teško prognozirati da će se u vrlo kratkom vremenu izgraditi toliki broj radnih brodova za inozemne kupce, odnosno da će hrvatski izvoznici u sektoru male brodogradnje i ostvariti željene rezultate.

Poslovanje CroNoMar-a usmjereno je identificiranju poslovnih mogućnosti hrvatskih tvrtki u sektoru mora i pomorstva, te njihovoj realizaciji kroz aktivnu podršku svakom projektu, tvoreći tako „value chain“  - model lanca vrijednosti od ideje do komercijalizacije, što omogućava kompanijama izravan pristup svjetskom tržištu.

​----------------------
(ENG.)
----------------------
NEW CONTRACTS AND FURTER INCREASE OF EXPORT – THE REAL INDICATOR OF SUCCESS

In the first days of the New Year a new contracts for several more working vessels which croatian partners will produce for norwegian client have been signed. Specifically, the NCP from Šibenik has signed new contracts for three more vessels to be delivered by the end of summer 2018. With these new contracts this Croatian company has achieved the great result of a total of 87 ordered vessels for the world aquaculture market in the last 8 years. The vessels are used in day-to-day operations at the fish farms and are adapted to the harsh weather conditions as well as customer requirements. Independently of the vessel type and its purpose each is specific and is tailored to the requirements of the end customer. This successful project of building work boats that has started already in 2010 has been continued with contracting building of new types of vessels with the local shipbuilder in Šibenik, as well as shipbuilders in Pula, Kaštela and Murter.

At the moment 11 vessels have been contracted at the shipyard in Sibenik and their delivery is expected by the end of the summer 2018. Here we talk about several different types of vessels, both in terms of size and their technical characteristics. The Shipyard from Pula will deliver in 2018 two working catamarans of 15 m length, one fishing vessel and one service vessel while Oštro company from Kaštela will by the end of the summer deliver 6 monohull vessel. Also, the norwegian clien is in negotiation with Oštro related to possibility of building bigger vessel.  At the beginning of this year, another small Croatian shipyard from Murter has been involved in the construction of vessels for international markets, which will in 2018 deliver the first vessels to norwegian clients. The new contracts are proof that companies from Croatian small shipbuilding sector are achieving top results on a demanding global market.

Several new models and types of vessels are in negotiation phase. The importance of this project lies in the fact that the quality of Croatian shipbuilders has been successfully presented both in Norway and  other markets all around the world. The entire project has started through mediation of CroNoMar, a croatian company in norwegian ownership whose goal is to connect and materialize business cooperation between Norwegian and Croatian companies enabling Croatian companies access to the new markets and customers. The products of Croatian small shipbuilding industry which we have been succesfuly exporting since 2010 are catamarans of 13,50-15,10m length, monohull vessels of 10,50m length and service vessels of 21,00-24,99m length. The excellent results of this type of business co-operation have resulted with the building of new vessel types and this was the foundation of long term successful cooperation with Norwegian partners which has been continued through contracting of new business activities for this demanding market.

It is also a fact and a great pleasure for all project participants that these vessels built in the Croatian shipyards are achieving  international recognition and competitiveness on the large world market. This project is an excellent example of successful business cooperation between Croatian and Norwegian partners representing the quality and competitiveness of small Croatian shipbuilding industry in one of the countries with the most advanced shipbuilding industry in the world - in Norway.

New deliveries from Croatia are planned for the first quarter of 2018. Croatian and foreign partners do not hide the pleasure with  further development of cooperation. The first business contacts have opened the way for success but it was difficult to predict that this number of working boats for international clients will be built in a very short time meaning that a Croatian exporters in the small shipbuilding industry sector would achieve the wished results.

The activities of CroNoMar are focused on identifying business opportunities of Croatian companies in the marine/maritime sector and their realization through active support for each project, creating on this way a value chain, the model of value chain from the idea to commercialization, enabling companies direct access to the world market. << Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  M: +385 91 124 00 22

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  M: +385 91 214 00 25

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Dalibor Varnica, Technical supervisor
  Dalibor Varnica, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 27

  dalibor.varnica@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. BSc in Mechanical engineering – University of Split- Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture. More than 20 years of experience in shipbuilding on various new building such as Frigo ship, Bulk carriers, Juice carrier, Heavy lifters, Ro Pax ferry, Yacht, Polar cruisers, Military patrol vessels and off shore projects through the positions of foreman, Workshop engineer, Workshop manager, Assembly manager, Ship manager and PM assistant, Head of preassembly and outfitting workshop and Project manager. All within the Brodosplit shipyard.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  M: +385 91 124 00 21

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.