• Anyone can get a good idea...
  Turning ideas into reality is an art
 • Turning your idea
  into a self-sustaining business
 • Sea of opportunities
  Dynamic business environment
 • Business network for
  business development
WELCOME TO CRONOMAR
Wednesday 6 November 2019 | 12:00:10 | Published in News

Sve je počelo još 2009. godine pregovorima između potencijalnih norveških klijenata i nekoliko hrvatskih malih brodogradilišta, koji su se održali slijedom uspostave hrvatsko-norveške suradnje u sektoru mora i pomorstva temeljene na osnivanju iNavis Centra u Šibeniku i početku rada tvrtke CroNoMar. CroNoMar posluje s ciljem povezivanja hrvatskih i norveških partnera u međunarodnom sektoru mora i pomorstva. Slijedeći svoj temeljni postulat, CroNoMar je od samog početka koristio sve mogućnosti - radne sastanke, sajmove, konferencije i seminare u zemlji i inozemstvu, kako bi prezentirao domaće potencijale i hrvatsku kvalitetu na stranim tržištima, primarno norveškim. Prvi rezultati bili su vidljivi već 2010. godine, kada je potpisan prvi ugovor za isporuku  aluminijskog katamarana za norveško tržište.

Potpisom tog ugovora sa šibenskim brodogradilištem, optimistična ideja o izgradnji 15 katamarana za inozemno tržište u razdoblju od pet godina, činila se tada kao realan cilj.
Sada, nakon što je desetogodišnje razdoblje iza nas, u studenom 2019. godine bit će isporučen 100-ti po redu katamaran proizveden u šibenskom remontnom brodogradilištu ISKRA (bivši NCP). Od početne ideje do danas, ova poslovna suradnja vezana za proizvodnju aluminijskih katamarana koji se kao radni brodovi koriste prije svega u norveškom sektoru marikulture, razvijala se znatno brže od svih očekivanja, pa su se i isporuke brodova koje su izgradili hrvatski stručnjaci u međuvremenu značajno povećale u odnosu na plan.
Iznimna kvaliteta proizvoda, visoki profesionalizam kao i isporuke na vrijeme, osnovni su temelj ove dugogodišnje uspješne suradnje između norveškog partnera i šibenskog brodogradilišta. Proizvodi brodogradilišta u Šibeniku su aluminijski katamarani različitih dimenzija koji se koriste kao radni i servisni brodovi u sektoru marikulture diljem svijeta, te na taj način u najboljem svjetlu promoviraju hrvatske proizvode vrhunske kvalitete, inovativnost i konkurentnost tvrtki u ovom sektoru. Neovisno o vrsti broda i njegovoj namjeni, svaki novi brod-proizvod je specifičan i radi se prema zahtjevima krajnjeg klijenta. Rezultat toga je zahtjevno podugovaranje poslova vezanih za izgradnju broda.
CroNoMar je do sada posredovao u sklapanju preko 250 brodograđevnih ugovora koji se odnose na radne brodove, temeljem čega je i postignuta impresivna brojka od ukupno 100 izvezenih katamarana iz ISKRA brodogradilišta za norveško i druga svjetska tržišta marikulture u posljednjih deset godina.

Brodovi izgrađeni u Šibeniku koriste se u svakodnevnom poslovanju na ribogojilištima diljem svijeta. Osim norveškog tržišta, šibenski i drugi hrvatski brodovi izgrađeni posredstvom CroNoMar-a plove na ribogojilištima Saudijske arabije, Šetlandskih otočja, Islanda, Kanade i drugih zemalja svijeta. 
Zahvaljujući postignutoj kvaliteti proizvoda i konkurentnosti u odnosu na druge proizvođače, brodogradilištu ISKRA omogućeno je daljnje planiranje i ugovaranje novih modela i vrsta brodova. 
Aktivnosti tvrtke CroNoMar usmjerene su prema identifikaciji tržišnih potreba i omogućavanju pristupa novim tržištima u cilju jačanja konkurentnosti i izvoznog potencijala hrvatskih poduzetnika, posebno malih i srednjih poduzeća koja posluju u sektoru mora i pomorstva u Hrvatskoj, te direktnom posredovanju pri ugovaranju poslova s inozemnim kupcima, uz aktivnu ulogu CroNoMar-a u provođenju istih kako prema hrvatskom, tako i prema norveškom partneru.

Stoti po redu katamaran koji će biti isporučen iz ISKRA brodogradilišta je HIBRID – aluminijski katamaran dužine 13,75m i širine 8m, s potpuno novom elektroinstalacijom, uključujući dizel-generatore i akumulatore te električnu propulziju, kao i specifičnom opremom koja će biti upravljana elektro pogonom  - dizalica, thrusteri, vitla, itd. 

S obzirom da se u Norveškoj puno radi na tome da se smanji emisija CO2, dušikovih oksida  i ostalih štetnih tvari, predmetni projekt je podugovoren upravo  s namjerom da se štetne smanji emisija koje industrija marikulture u Norveškoj proizvodi, imajući u vidu smanjenja ekološkog otiska proizvodnje. 

Očekuje se da će razvijanje i izgradnja servisnog broda s hibridnim pogonom doprinijeti zaštiti okoliša smanjenom emisijom, jer će se upotreba dizelskih motora smanjiti svakodnevno za više od 75%. Ideja je da plovilo koristi dizel-električni pogon u tranzitu s pristaništa na mjesto ribogojilišta. Kada plovilo dođe na lokaciju ribogojilišta, dizelski motori se gase, a plovilo radi 100% na elektro pogon uz nultu emisiju i bolje radne uvjete za radnike na palubi.

Hrvatski i strani partneri su izuzetno zadovoljni razvojem suradnje. Prvi poslovni kontakti otvorili su put k uspjehu, ali bilo je teško prognozirati da će se u razdoblju od 10 godina uspješno realizirati ugovaranje i izgradnja tako velikog broja katamarana za inozemne kupce, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je svaki brod zasebno ugovaran te je kao takav i specifičan. Šibensko brodogradilište u sektoru male brodogradnje ostvarilo je ne samo željene rezultate, već i puno više od toga.

Što je još važnije, očekuju se i novi poslovi i gradnja novih tipova plovila za međunarodno tržište. Trenutno je sa ISKRA brodogradilištem iz Šibenika, posredstvom tvrtke CroNoMar, podugovorena izgradnja još 14 radnih brodova za norveško i druga međunarodna tržišta marikulture. Riječ je o različitim tipovima i modelima brodova kao što su jednotrupci, dvotrupci, ribarice, zatim radni brodovi za ribogojilišta, kao i novi hibridni brodovi.
Ovaj projekt je odličan primjer uspješne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških partnera, kojim se predstavlja kvaliteta i konkurentnost hrvatske brodogradnje u jednoj od zemalja s najrazvijenijim sektorom brodogradnje u svijetu – u Norveškoj.

 

 

(ENG.)


The plan was to deliver 15 catamarans and now the delivery of 100th catamaran produced at Sibenik shipyard is taking place!
It all started back in 2009 in negotiations between potential Norwegian clients and several Croatian small shipyards which took place following the establishment of Croatian-Norwegian cooperation in the maritime sector based on the establishment of the iNavis Center in Šibenik and the start of operation of company CroNoMar. CroNoMar runs its business activities with the aim of connecting Croatian and Norwegian partners in the international maritime sector. Following its basics, CroNoMar has from the very beginning used all its possibilities - working meetings, fairs, conferences and seminars at home and abroad, in order to present domestic potential and Croatian quality on foreign markets, primarily Norwegian. The first results were visible already in 2010, when the first contract for the delivery of an aluminium catamaran for Norwegian market was signed.

By signing this contract with Sibenik shipyard the optimistic idea of building 15 catamarans for the foreign market over a five years period seemed at that time as a realistic goal.
Now, after a 10-year period is behind us in November 2019 the 100th catamaran produced at ISKRA shipyard in Sibenik (ex NCP) will be delivered. From the initial idea until today this business cooperation connected to the production of aluminium catamarans used as working vessels primarily in the Norwegian aquaculture sector has developed significantly faster than all expectation and also the vessel deliveries built by Croatian experts have in the meantime increased significantly compared to the plan.

Exceptional product quality, high professionalism and deliveries on time are foundation of this long successful cooperation between Norwegian partner and Sibenik shipyard. The products of Sibenik shipyard are aluminium catamarans of different sizes used as working and service vessels in the aquaculture sector worldwide promoting Croatian top-quality products, innovativity and competitiveness of companies in this sector on the best possible way.

Regardless of the vessel type and its purpose each new vessel-product is specific and is made according to the requirements of the end client. The result of this is a challenging subcontracting of the work related to the construction of the vessel.
So far CroNoMar has mediated in a finalization of more than 250 shipbuilding contracts which are related to the working vessels, based on which an impressive number of 100 exported catamarans from ISKRA shipyard for Norwegian and other aquaculture markets in the last ten years has been achieved.

Vessels built in Sibenik are used in day-to-day operations at fish farms around the world. In addition to the Norwegian market, Sibenik and other vessels built in Croatia through mediation of CroNoMar are working on the fish farms of Saudi Arabia, Shetland Islands, Iceland, Canada and other countries in the world. Thanks to the achieved product quality and competitiveness compared other producers further planning and contracting of new models and types of vessels has been enabled to the ISKRA shipyard.
CroNoMar's activities are aimed to identification of market needs and facilitating access to the new markets in order to strengthen the competitiveness and export potential of Croatian entrepreneurs, especially small and medium-sized enterprises operating in the maritime sectors in Croatia, as well as direct intermediation in contracting with foreign buyers, including active role of CroNoMar in implementation of those above mentioned both towards Croatian and Norwegian partners.
The 100th catamaran that will be delivered from ISKRA Shipyard is a HIBRID - an aluminium catamaran 13.75m of length and 8m of width with brand new electrical installations including diesel generators, batteries and electrical propulsion, as well as specific equipment that will be operated by electrical drive - cranes, thrusters, winches, etc.

Given that Norway is working very much on reduction of CO2, nitrogen oxides and other harmful substances, this project in subcontracted precisely with the aim of reduction of harmful emissions which aquaculture industry in Norway is producing, having in mind reduction of ecological footprint from production.

It is expected that the development and production of a hybrid-powered vessel will contribute to the environment protection through reduced emissions because the use of diesel propulsion will be reduced by more than 75% on a daily basis. The idea is that the vessel is to use the diesel-electric propulsion in transit from the dock to the location of the fish farm. When the vessel arrives at the fish farm location, the diesel propulsion is shut down and the vessel is working 100% on electrical power with zero emission and better working conditions for workers on the deck.

Croatian and foreign partners are very satisfied with the development of cooperation. The first business contacts opened the way to success but it was hard to predict that in a period of 10 years such a large number of catamarans for foreign buyers will be subcontracted and built, especially having in mind the fact that each vessel has been separately subcontracted and as such is specific. The Sibenik's shipyard in small shipbuilding sector has achieve not only the expected results, but also much more than that.
More importantly, the new jobs and the construction of new vessels types for the international market are also expected. Currently, through mediation of company CroNoMar with ISKRA Shipyard in Šibenik, 14 more vessels for the Norwegian and other international aquaculture markets has been subcontracted. These are different types and models of vessels like mono hulls, catamarans, fishing vessels, working vessels for fish farms as well as new hybrid vessels.

This project is an excellent example of successful business cooperation between Croatian and Norwegian partners through which the quality and competitiveness of Croatian shipbuilding is presented in one of the countries with most developed shipbuilding sector in the world - Norway


<< Back to News

BRIEF DESCRIPTION OF OUR STAFF

 • Gordan Polonijo, Technical supervisor
  Gordan Polonijo, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 28

  gordan.polonijo@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Mechanical engineering - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, 17 years of experience in shipbuilding on various new building such as Cutter suction dredger, Jack Up platform, Chemical tankers, Livestock carrier, Car Carrier, Fisherman vessel, Bulk carrier, LPG tanks, Cable layer, Suction Hopper dredger, etc. In Uljanik Shipyard I was Head of QA/QC dept. I’m also playing a role as a member of Board of the director in Croatian society of Nondestructive testing HDKBR.

 • Malvin Villabø, CEO
  Malvin Villabø, CEO

  P: +47 92066640

  malvin.villabo@predichem.no

  CEO of CroNoMar, Norwegian. 19 years of experience in management of innovation company in Norway. 20 years of experience as researcher and manager in MARINTEK - The Norwegian Marine Research Institute. 2 years in Shipping. MSc in Automation Engineering.

 • Ana Zajc - Senior Project Consultant
  Ana Zajc - Senior Project Consultant

  M: +385 91 124 00 22

  ana@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. Educated in Economics and Criminology science. Certified for implementation of EU projects. 10 years of experience on development projects as senior consultant, 4 years of experience as technical director of Tino d.o.o. (export, transport, construction company), 6 years of experience as office manager of Trimag d.o.o. (marketing, tourism, architecture).

 • Željko Ninić, Senior Project Consultant
  Željko Ninić, Senior Project Consultant

  M: +385 91 214 00 25

  zeljko.ninic@cronomar.hr

  Senior Project Consultant in CroNoMar, Croatian. MSc in Mec - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, started engineering career from a workshop floor (CAD/CAM machining) in duration of 2 years, next 5 years as a product designer in R&D department (healthcare industry), 11 years of experience in project management (water supply and waste water engineering, marina installations and HVAC).

 • Zdenko Jerković, Technical supervisor
  Zdenko Jerković, Technical supervisor

  Present location – Pula
  M: +385 91 214 0024

  zdenko.jerkovic@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. MSc in Naval Architecture - Faculty of Naval Architecture and Mechanical Engineering Zagreb, 22 years of experience in ship building,ship repair and off-shore from construction engineer position through the positions of project engineer, project manager, Seling dpt. manager, site manager, surveyor and consultant. Employments in companies Brodosplit, Vulkan, Brodoremont Vranjic, Viktor Lenac, RLE,ZIT, Adria-mar, TE Marin and on a contract base for foreign companies TTS, Songa offshore, Willtech…

 • Marko Kelava, Technical supervisor
  Marko Kelava, Technical supervisor

  Present position - Šibenik
  M: +385 91 214 00 26

  marko.kelava@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar in CroNoMar, Croatian. Bsc in Naval Architecture – Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, 11 years experience in ship building and ship repair trough the positions of Surveyor, Head of Assembly workshop, Project manager and Head of New building department. previous employee of Brodotrogir d.d., R.L.E. t.p., Solinbrodogradnja d.o.o. - Shipyard Vranjic.

 • Dalibor Varnica, Technical supervisor
  Dalibor Varnica, Technical supervisor

  M: +385 91 214 00 27

  dalibor.varnica@cronomar.hr

  Technical supervisor in CroNoMar, Croatian. BSc in Mechanical engineering – University of Split- Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture. More than 20 years of experience in shipbuilding on various new building such as Frigo ship, Bulk carriers, Juice carrier, Heavy lifters, Ro Pax ferry, Yacht, Polar cruisers, Military patrol vessels and off shore projects through the positions of foreman, Workshop engineer, Workshop manager, Assembly manager, Ship manager and PM assistant, Head of preassembly and outfitting workshop and Project manager. All within the Brodosplit shipyard.

 • Zdenka Stošić, Administrative referent
  Zdenka Stošić, Administrative referent

  M: +385 91 124 00 21

  zdenka.stosic@cronomar.hr

  Administrative referent in CroNoMar, Faculty of Economy, 4 years of experience as sales manager in Plodine - managing and monitoring  sales, employment management, 4 years of experience as sales manager in Jolly - managing sales and assortment, 2 years of experience as accounting administrator – calculations, P&L account, 5 years of experience as external co operant in Prva stambena štedionica, Zagrebačka banka d.d. – Loans, savings, insurances, collaterals.